کاربرد تجهیزات ابزار دقیق در صنایع شیمیایی


مصارف تجهیزات ابزار دقیق در صنعت شیمیایی

Instruments Tools in Chemical Industry


کاربرد تجهیزات ابزار دقیق در صنایع شیمیایی

کاربرد تجهیزات ابزار دقیق در صنایع شیمیایی


- مشاوره در انتخاب و تامین انواع تجهیزات ابزاردقیق مربوط به فرآیندهای شیمیایی (فرآیند تولید چسب و مواد آلی ، گچ و سرامیك ، انواع اسیدها و بازها از حالت معمولی تا خورندگی بسیار بالا،گازهای صنعتی و پروسه‎های تبدیلی كلیه مواد پلیمری مانند فرآیند تولید رنگ و ... )

- اندازه‎گیری و كنترل دبی جرمی و حجمی Volume and Mass Flowmeter  در كلیه سیالات (اسیدها و بازها ، رنگ و مواد پلیمری) و مواد اولیه فرآیند تولید صابون و شوینده‎ها ...

- كنترل فشار و دما در مخازن ذخیره (Storage Tanks)، راكتورهای بچ Batch Reactors  و مخازن همزن دار در دما و فشارهای بالا

- اندازه گیریPH  و كانداكتیویته  Conductivity در آزمایشگاه و نیز در پروسه به صورتonline

- اندازه گیری ارتفاع از بیرون راكتور (به طور غیر مستقیم) توسط سطح ‎سنج گاما

 


 جهت مشاوره، انتخاب و خرید با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید
77654870 - 77654805 -021