اتوماسیون صنعتی

Industrial Automation

-  طراحی اولیه و تفصیلی مجموعه های اتوماسیون صنعتیFactory / process Automation

-  طراحی و راه اندازی سیستم های کنترل توزیع شده DCS

-  طراحی،برنامه نویسی و راه اندازی سیستم های کنترل PLC

-  پیاده سازی و برنامه نویسی سیستم های مانیتورینگ صنعتی

-  طراحی و برنامه نویسی مجموعه های راه انداز نرم،کنترل موقعیت و دور موتور AC / DC / SERVO

-  طراحی و مجری سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان (BMS)

-  طراحی و ساخت تابلوهای آموزشی و آزمایشگاهی کنترل و اتوماسیون